Farvel Far (DR-dokumentar om falske incest anklager) (Goodbye Daddy - About false incest charges) Del dette på facebook! Del denne side på Google+ Afspil den på YouTube! Afspil den på YouTube! Download 

Farvel Far (DR-dokumentar om falske incest anklager) (Goodbye Daddy - About false incest charges)
Er i experiment mode og mediet kan kun afspilles i Firefox og Google Chrome kompatible browser!
I 1999 en retskendelse forbød luftning af en kontroversiel dokumentarfilm udsætter kritiske fejl i anvendelsen og proceduren for retfærdighed i Danmark. Dette blev gjort med den begrundelse, at en af pigerne i dokumentarfilm var synlig i optagelserne angiveligt kompromittere hende privatliv. Pigen i dokumentaren blev dog sløret ud, hendes stemme uigenkendelig og enhver form for personoplysninger, blev fjernet. stadig domstol fastholdt i deres forbyder denne dokumentarfilm fra at blive vist. Den domstol, med denne dom, set bort fra års retningslinjer relateret til privatlivets fred og den frie presse. 

Den forbudte dokumentarfilm `Farvel far´ havde udnyttet et skjult kamera, og viste, hvordan disse programmer og procedurer i forbindelse med falske beskyldninger om incest og andre former for misbrug, er ofte brugt som våben under stridigheder visitation og forældremyndighed. 

En skilsmisse er næsten aldrig behagelig affære. Nogle gange udvikler det sig til en regulær krig, hvor bl.a. beskyldninger om incest bruges i kampen for at få barnet for sig selv. Denne udsendelse handler om tre mænds kamp for at få lov at være sammen med deres børn. DR Dokumentar har fulgt myndighedernes behandling, som starter med de tre mænds ønske om samvær med deres børn - og ender med at de stemples som seksualforbrydere. 

En af disse mænd er den praktiserende læge Peter Østrup. Han ønskede at fortsætte med at være sammen med sin datter efter han var blevet skilt fra moderen. I starten delte han forældremyndigheden med moderen. Men hun ville nu have forældremyndigheden for sig selv og ønskede at begrænse faderens samvær med datteren. Det lykkedes til fulde, da hun anklagede ham for incest. 

Normalt er det politiet og de sociale myndigheder, der tager sig af sager om incest. Men Københavns statsamt vælger selv at undersøge påstande om overgreb på børn. I Peter Østrup´s tilfælde er det en overlæge i psykiatri og en psykolog, der skal undersøge om han misbruger sit barn seksuelt, eller om der er andre forhold der gør, at han ikke skal have lov til at se sit barn. Advokat Lone Reffshammer mener, at den fremgangsmåde nærmest gør fædrene retsløse. 

I forbindelse med undersøgelsen bliver Peter Østrup´s samvær gjort overvåget. Det vil sige, at han ikke må være alene sammen med barnet. Så fra at have haft barnet boende i 5 ud af 14 dage, så beslutter de børnesagkyndige, at han kun må være sammen med barnet i nogle timer om ugen - overvåget af andre voksne. 

Der er stor uenighed om kvaliteten af de børnesagkyndige undersøgelser. Formanden for Børnerådet, professor Per Schultz Jørgensen, mener de er mangelfulde, og ofte bygger på et for løst grundlag. DR Dokumentar har fulgt undersøgelsen i Peter Østrup´s sag, og kan med opsigtsvækkende tv-optagelser afsløre, hvordan de børnesagkyndige arbejder. 

Engelsk: 
In 1999, a court order prohibited the airing of a controversial documentary exposing critical flaws in the application and procedure of justice in Denmark. This was done on the grounds that one of the girls in the documentary was visible in the recordings allegedly compromising her privacy. The girl in the documentary however, was blurred out, her voice made unrecognizable and every form of personal data was removed. Still the court persisted in their prohibiting this documentary from being shown.The court, with this judgment, disregarded years of guidelines, related to privacy and the free press. 

The forbidden documentary `Goodbye Daddy´ had utilized a hidden camera, and showed how these applications and procedures in conjunction with false accusations of incest and other forms of abuse, are often used as weaponry during disputes over visitation and custody rights. 

A divorce is almost never pleasant affair. Sometimes it develops into a war in which, inter alia, accusations of incest used in the fight to get the child for themselves. This broadcast is about three men fight to be allowed to be with their children. DR Documentary followed authorities' treatment, starting with the three men's desire for contact with their children - and end the stigma of sex offenders. 

One of these men is the general practitioner Peter Østrup. He wanted to continue to be with his daughter after he was separated from his mother. In the beginning he shared custody with the mother. But she would now have custody of himself and wanted to limit the father´s contact with his daughter. The fully succeeded when she accused him of incest. 

Usually, the police and social services that takes care of cases involving incest. But Copenhagen's State county decides to investigate allegations of child abuse. In Peter Østrup's case it is a consultant in psychiatry and a psychologist to examine whether he is abusing his child sexually or whether there are other conditions that he not be allowed to see his child. Lawyer Lone Reffshammer believe that the approach almost makes fathers legal rights. 

For the study would be Peter Østrup togetherness made ​​monitored. This means that he must not be alone with the child. So from a little child living in 5 out of 14 days so they decide child welfare, that he may be with the baby for a few hours a week - supervised by other adults. 

There is major disagreements about the quality of child welfare investigations. The President of the Council for Children, Professor Per Schultz Jørgensen believe they are deficient, and often based on an insufficient basis. DR Documentary followed the investigation into Peter Østrup case and may sensational television footage reveal how the child welfare works. 

Danmarks Radio må ikke vise dette så tager byrden fra dem!

I 1999 en retskendelse forbød luftning af en kontroversiel dokumentarfilm
udsætter kritiske fejl i anvendelsen og proceduren for retfærdighed i
Danmark. Dette blev gjort med den begrundelse, at en af pigerne i
dokumentarfilm var synlig i optagelserne angiveligt kompromittere hende
privatliv. Pigen i dokumentaren blev dog sløret ud, hendes stemme
uigenkendelig og enhver form for personoplysninger, blev fjernet. stadig
domstol fastholdt i deres forbyder denne dokumentarfilm fra at blive vist.
Den domstol, med denne dom, set bort fra års retningslinjer relateret til
privatlivets fred og den frie presse.

Den forbudte dokumentarfilm `Farvel far´ havde udnyttet et skjult
kamera, og viste, hvordan disse programmer og procedurer i forbindelse med
falske beskyldninger om incest og andre former for misbrug, er ofte brugt
som våben under stridigheder visitation og forældremyndighed.

En skilsmisse er næsten aldrig behagelig affære. Nogle gange udvikler
det sig til en regulær krig, hvor bl.a. beskyldninger om incest bruges i
kampen for at få barnet for sig selv. Denne udsendelse handler om tre mænds
kamp for at få lov at være sammen med deres børn. DR Dokumentar har fulgt
myndighedernes behandling, som starter med de tre mænds ønske om samvær med
deres børn - og ender med at de stemples som seksualforbrydere.

En af disse mænd er den praktiserende læge Peter Østrup. Han ønskede at
fortsætte med at være sammen med sin datter efter han var blevet skilt fra
moderen. I starten delte han forældremyndigheden med moderen. Men hun ville
nu have forældremyndigheden for sig selv og ønskede at begrænse faderens
samvær med datteren. Det lykkedes til fulde, da hun anklagede ham for
incest.

Normalt er det politiet og de sociale myndigheder, der tager sig af
sager om incest. Men Københavns statsamt vælger selv at undersøge påstande
om overgreb på børn. I Peter Østrup´s tilfælde er det en overlæge i
psykiatri og en psykolog, der skal undersøge om han misbruger sit barn
seksuelt, eller om der er andre forhold der gør, at han ikke skal have lov
til at se sit barn. Advokat Lone Reffshammer mener, at den fremgangsmåde
nærmest gør fædrene retsløse.

I forbindelse med undersøgelsen bliver Peter Østrups samvær gjort
overvåget. Det vil sige, at han ikke må være alene sammen med barnet. Så
fra at have haft barnet boende i 5 ud af 14 dage, så beslutter de
børnesagkyndige, at han kun må være sammen med barnet i nogle timer om ugen
- overvåget af andre voksne.

Der er stor uenighed om kvaliteten af de børnesagkyndige undersøgelser.
Formanden for Børnerådet, professor Per Schultz Jørgensen, mener de er
mangelfulde, og ofte bygger på et for løst grundlag. DR Dokumentar har
fulgt undersøgelsen i Peter Østrup´ sag, og kan med opsigtsvækkende
tv-optagelser afsløre, hvordan de børnesagkyndige arbejder.

Engelsk:
In 1999, a court order prohibited the airing of a controversial
documentary exposing critical flaws in the application and procedure of
justice in Denmark. This was done on the grounds that one of the girls in
the documentary was visible in the recordings allegedly compromising her
privacy. The girl in the documentary however, was blurred out, her voice
made unrecognizable and every form of personal data was removed. Still the
court persisted in their prohibiting this documentary from being shown.The
court, with this judgment, disregarded years of guidelines, related to
privacy and the free press.

The forbidden documentary `Goodbye Daddy´ had utilized a hidden camera,
and showed how these applications and procedures in conjunction with false
accusations of incest and other forms of abuse, are often used as weaponry
during disputes over visitation and custody rights.

A divorce is almost never pleasant affair. Sometimes it develops into a
war in which, inter alia, accusations of incest used in the fight to get
the child for themselves. This broadcast is about three men fight to be
allowed to be with their children. DR Documentary followed authorities
treatment, starting with the three mens desire for contact with their
children - and end the stigma of sex offenders.

One of these men is the general practitioner Peter Østrup. He wanted to
continue to be with his daughter after he was separated from his mother. In
the beginning he shared custody with the mother. But she would now have
custody of himself and wanted to limit the father´s contact with his
daughter. The fully succeeded when she accused him of incest.

Usually, the police and social services that takes care of cases
involving incest. But Copenhagen´s State county decides to investigate
allegations of child abuse. In Peter Østrup´s case it is a consultant in
psychiatry and a psychologist to examine whether he is abusing his child
sexually or whether there are other conditions that he not be allowed to
see his child. Lawyer Lone Reffshammer believe that the approach almost
makes fathers legal rights.

For the study would be Peter Østrup´s togetherness made
​​monitored. This means that he must not be alone with the
child. So from a little child living in 5 out of 14 days so they decide
child welfare, that he may be with the baby for a few hours a week -
supervised by other adults.

There is major disagreements about the quality of child welfare
investigations. The President of the Council for Children, Professor Per
Schultz Jørgensen believe they are deficient, and often based on an
insufficient basis. DR Documentary followed the investigation into Peter
Østrup case and may sensational television footage reveal how the child
welfare works.

Danmarks Radio må ikke vise dette så tager byrden fra dem!

 Tilbage